ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΡΑΦΙ
Στην Almi τίποτα δεν διακινείται, αν προηγουμένως δεν έχει περάσει από ένα λεπτομερή ποιοτικό έλεγχο.
Η ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Όλοι οι ποιοτικοί έλεγχοι στην ALMI γίνονται από υπερσύγχρονα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις μας, αλλά και από μεγάλα, πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Η δεδομένη προσήλωσή μας στην ασφάλεια του καταναλωτή, μας ώθησε στο να επενδύσουμε σημαντικά στον τομέα της παστερίωσης και αποστείρωσης των συσκευασιών μας. Με αυτό τον τρόπο, μέσω της ήπιας θερμότητας, καταστρέφονται όλες οι μορφές των μικροοργανισμών που θα μπορούσαν πιθανά να αποβούν βλαβερές, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται στο ακέραιο όλες οι θρεπτικές ουσίες των προϊόντων μας.

ΣΤΗΝ ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
BRC και IFS ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΣΕ ΑΛΜΗ, ΓΕΜΙΣΤΩΝ ΠΙΠΕΡΙΩΝ ΜΕ ΜΕΙΓΜΑ ΚΡΕΜΑΣ ΤΥΡΙΟΥ
ΣΕ ΛΑΔΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
ISO 9001:9008 KAI ISO 22000:2005 ΑΠΟ ΤΟ 1999


ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η δωροδοκία αλλά και γενικότερα η διαφθορά σε όλες τις εκφάνσεις της είναι ένα από τα σοβαρότερα και δυσκολότερα στη διαχείρισή τους ζητήματα, που απασχολεί τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα διεθνώς. Η Εταιρεία μας δείχνει μηδενική ανοχή προς τα φαινόμενα δωροδοκίας, δωροληψίας και γενικότερα σε θέματα διαφθοράς λειτουργώντας σε όλες τις επαγγελματικές της συναλλαγές με διαφάνεια, ακεραιότητα, επαγγελματισμό και επιχειρηματική ηθική. Εφαρμόζει και τηρεί στο ακέραιο την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ελληνικού Ποινικού Κώδικα (άρθρα 236, 237 237Α, 237Β, 238, 263Α και 263Β), τους Ν.2656/1998, Ν.2802/2000, Ν.2803/2000, Ν.2957/2001, Ν.3560/2007 και Ν. 3666/2008, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το Νόμο 4254/2014, καθώς και τις Συμβάσεις και τους Κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, πέρα από την πιστή τήρηση του νόμου, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας αλλά και τις αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσε να επιφέρει στην εικόνα και τη φήμη της οποιαδήποτε ανάμειξη της σε δωροδοκία, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει Πολιτική κατά της Δωροδοκίας. Η Πολιτική αυτή λειτουργεί συμπληρωματικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρίας ενάντια στο φαινόμενο της δωροδοκίας.

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ

Όποιος εργάζεται ή παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε ιδιότητα ή σχέση με την εταιρία μας και κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή έμμεσα, οποιασδήποτε φύσεως ωφέλημα για τον ίδιο ή για άλλον ή δέχεται υπόσχεση τέτοιου ωφελήματος ως αντάλλαγμα για ενέργεια ή παράλειψη του κατά παράβαση των καθηκόντων του, όπως αυτά διαγράφονται από τον νόμο, τη σύμβαση εργασίας, τους εσωτερικούς κανονισμούς, τις εντολές ή οδηγίες των προϊσταμένων του ή προκύπτουν από την φύση της θέσης ή της υπηρεσίας του.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ

Η πολιτική της εταιρείας μας κατά της δωροδοκίας δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το πρόσωπο που κάνει την παράνομη πράξη, αφορά όλα τα άτομα ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία εργάζονται και του βαθμού που φέρουν, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων διευθυντικών στελεχών, των ανώτερων υπαλλήλων, των διευθυντών, των υπαλλήλων (όσοι τελούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή αορίστου), συμβούλων, εκπαιδευόμενων, προστιθέντων υπαλλήλων και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων σχετίζονται με την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ. Επίσης ως «τρίτο» μέρος νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο ή υπάλληλος οργανισμού ο οποίος, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, έρχεται σε επαφή με την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ και περιλαμβάνει πραγματικούς και εν δυνάμει πελάτες, καταναλωτές, προμηθευτές, διανομείς, καθώς και κυβερνητικούς και δημόσιους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων τους, των αντιπροσώπων τους, των ανώτερων υπαλλήλων τους.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου μέλους της εταιρεία μας ότι κάποιος εργαζόμενος ή εξωτερικός συνεργάτης εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά τότε ο συγκεκριμένος έχει την δυνατότητα να καταγγείλει στα αρμόδια όργανα της εταιρείας το συμβάν και εν συνεχεία η καταγγελία μαζί με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να την συνοδεύουν θα αξιολογηθεί και θα ελεγχθεί από το νομικό τμήμα της εταιρίας προκειμένου αν κριθεί αξιόποινη, να ακολουθηθούν οι νόμιμες ενέργειες. Αναλυτικά οι νομικές ενέργειες στις οποίες προβαίνει η εταιρεία μέσω των ειδικά εξουσιοδοτημένων προσώπων της :

 1. Η υποβολή μηνύσεως ενώπιον του κατά τόπου αρμοδίου Εισαγγελέα, συνεργασία με τις Αρχές παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία κριθεί αναγκαία.
 2. Άσκηση αγωγής αποζημίωσης κατά του υπαιτίου της άδικης πράξης για την πλήρη αποκατάσταση της ζημίας αυτής, η οποία δύναται να καλύπτει θετική ζημία, διαφυγόν κέρδος και μη περιουσιακή ζημία.
 3. Άσκηση αγωγής ακύρωσης της σύμβασης της οποίας το αντικείμενο είναι αποτέλεσμα πράξη διαφθοράς ή είναι προϊόν δήλωση βούλησης συμβαλλόμενου που έχει επηρεασθεί από πράξη διαφθοράς.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΣΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ αποδίδει μεγάλη αξία στην ξεκάθαρη και ανοιχτή επικοινωνία και δεν πρόκειται να ασκήσει αντίποινα απέναντι σε οποιονδήποτε αναφέρει περιστατικά δωροδοκίας (ύποπτης συμπεριφοράς) ή παραβίασης της Πολιτικής κατά της Δωροδοκίας. Κάθε εργαζόμενος ή επιχειρηματικός συνεργάτης μπορεί να αναφέρει τέτοια ζητήματα χωρίς τον φόβο απόλυσης, βλαπτικής μεταβολής ή αντιποίνων οποιουδήποτε είδους. Η εταιρία μας απαγορεύει κάθε είδους αρνητική συμπεριφορά σε βάρος εργαζομένου που έχει πραγματοποιήσει αναφορά, ακόμα και εάν η αναφορά αποδειχθεί εσφαλμένη. Πιο συγκεκριμένα, δεσμεύεται ότι δεν θα υποβιβάσει, απειλήσει, παρενοχλήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο πραγματοποιήσει διακρίσεις για οποιονδήποτε υπάλληλο, ως αποτέλεσμα της αναφοράς του. Η Εταιρία μας σέβεται την ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα το άρθρο 9 του Ν. 2957/2001 (κύρωση της σύμβασης του συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα αστικού δικαίου περί διαφθοράς) καθώς και την ειδική ποινική διάταξη του άρθρου 263Β του Ποινικού Κώδικα. Ειδικότερα πέρα από τον σεβασμό στους νόμους η εταιρία μας για την προστασία όσων αναφέρουν την παρανομία κάνει τα ακόλουθα :

 • Ορισμός ατόμου ως αποδέκτης των καταγγελιών, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την συλλογή των στοιχείων της έρευνας και διαχειριστής του e mail καταγγελιών/παραπόνων στο οποίο θα μπορεί να απευθυνθεί κάποιος που έχει υποπέσει στην αντίληψη του η παράνομη ενέργεια.
 • Ορισμός δεύτερου ατόμου ως αποδέκτης των καταγγελιών σε περίπτωση που ο καταγγέλλων επιθυμεί να καταγγείλει τον ίδιο τον υπεύθυνο.
 • Συγκεκριμένο έντυπο αναφοράς της καταγγελίας, το οποίο συμπληρώνει ο καταγγέλλων με απόκρυψη του ονόματος του.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

Αν διαπιστωθεί ότι υπάλληλος της εταιρείας μας έχει τελέσει αδικήματα σχετικά με δωροδοκία, δωροληψία, κατάχρηση εξουσίας, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και γενικότερα για αδικήματα σχετικά με διαφθορά είτε στους κόλπους της εταιρίας είτε εκτός αυτής και πέραν από τις ποινικές κυρώσεις τις οποίες θα υποστεί από την Ελληνική έννομη τάξη με έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων, η εταιρεία μας θα καταγγείλει την υφιστάμενη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με τον παραβάτη. Αν πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της ή προμηθευτή της θα καταγγείλει την υφιστάμενη σύμβαση και θα διακόψει άμεσα την συνεργασία μαζί του.

ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ αναγνωρίζει πως σε πολλά μέρη η προσφορά δώρων θεωρείται εθιμοτυπικός τρόπος για τη σύναψη στενότερων προσωπικών σχέσεων ή για την επίδειξη ευγνωμοσύνης για προσφερόμενη υπηρεσία. Όμως, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε σχέση με την προσφορά ή τη λήψη δώρων, ενώ τα εθιμοτυπικά δώρα θεωρούνται συνήθως αποδεκτά, δώρα που κρίνονται υπερβολικά, πολυτελή ή με οιονδήποτε τρόπο ανάρμοστα, δεν θα προσφέρονται, ούτε θα λαμβάνονται. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται υπ’ όψιν η πρόθεση πίσω από την προσφορά του δώρου. Χρήματα ή άλλα ανάλογα δώρα δε θα γίνονται σε καμία περίπτωση δεκτά ως δώρα. Κάθε υπάλληλος της εταιρίας μας που προτίθεται να προσφέρει δώρο συμβολικής αξίας ή φιλοξενία – επίσης συμβολικό- θα πρέπει να συμπληρώνει το έντυπο αιτήματος- δήλωση, για έγκριση από τον υπεύθυνο του οικονομικού τμήματος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρία μας όσον αφορά το φαινόμενο της παιδικής εργασίας λειτουργεί και πράττει εφαρμόζοντας απολύτως την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ειδικότερα η εταιρία μας δρα σύμφωνα με το Ν.1837/1989, την υπ’ αριθ. 138 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Ν.1182/1981, την υπ’ αριθ. 182 Διεθνή Σύμβαση Εργασίας για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψη τους, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν.2918/2001 καθώς και με την τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν.2101/1992 , επίσης σέβεται και τηρεί απόλυτα και τις αρχές του Κώδικα του BSCI. Η εταιρία μας δεν έχει απασχολήσει ποτέ ανήλικο και δεν έχει ποτέ καταδικαστεί για παρόμοιο αδίκημα.

Η επιλογή των συνεργατών μας γίνεται με γνώμονα το σεβασμό και την εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσία. Στην περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη κάποιου μέλους της εταιρίας μας ότι κάποιος συνεργάτης μας απασχολεί παιδί/ παιδιά κάτω των 15 ετών παραβαίνοντας τους ανωτέρω νόμους και τις ευρωπαϊκές συμβάσεις τότε η εταιρία μας μέσω των νόμιμων εκπροσώπων της ή ειδικά εξουσιοδοτημένων προσώπων προβαίνει σε επώνυμη καταγγελία στο κατά τόπο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο είναι θεσμικά επιφορτισμένο να προβεί σε νόμιμες ενέργειες. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία μας μέσω των εκπροσώπων της θα παραστεί ως μάρτυρας κατηγόριας στην ακροαματική διαδικασία.

Αν υποπέσει στην αντίληψη κάποιου μέλους της εταιρία μας ότι κάποιος συνεργάτης μας ή προμηθευτής μας απασχολεί στην επιχείρηση του ανήλικο που είναι άνω των 15 ετών και δεν πληρούνται από αυτόν οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι ανωτέρω νόμοι και υπάρχουν ενδείξεις εκμετάλλευσης του ανήλικου εργαζόμενου ειδικά όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας τότε η εταιρία μας μέσω των νόμιμων εκπροσώπων της ή ειδικά εξουσιοδοτημένων προσώπων προβαίνει σε επώνυμη καταγγελία στο κατά τόπο αρμόδιο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο θα προβεί στις απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες.

ΠΩΣ ΔΡΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

 1. Όλες οι προσλήψεις εργαζομένων στην εταιρίας μας γίνονται πάντοτε με την προσκόμιση επίσημων κρατικών εγγράφων που αποδεικνύουν την ηλικία των εργαζομένων.
 2. Λύει την συνεργασία με τον παραβάτη.
 3. Έως και τις 30/06/2019, όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες/ προμηθευτές θα έχουν υπογράψει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο θα σέβονται πέρα από το Code of Conduct της ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ και τις αρχές του BSCI και θα δρουν σύμφωνα με αυτές.
 4. Εάν οι εξωτερικοί συνεργάτες δεν υπογράφουν τα ανωτέρω έγγραφα και δεν συμμορφώνονται με τις αρχές της εταιρίας μας καθώς και με τις αρχές του BCSI τότε η συνεργασία μας λύεται.
 5. Για τον έλεγχο τήρησης των παραπάνω συμφωνημένων η εταιρία μας θα προβαίνει σε αιφνιδιαστικούς και επιτόπιους ελέγχους στους χώρους των συνεργατών, με ευθύνη των υπευθύνων των ανάλογων τμημάτων της.

 

Αλεξάνδρεια, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ